آزمون آنلاین رایگان قرآن هفتم

آزمون آنلاین قرآن هفتم رایگان خدمت شما دانش آموزان عزیز ارائه می شود .

با شرکت در این آزمون ها به تدریج آموخته های خود را می توانید افزایش دهید

این آزمون ها رایگان است و پس از هر آزمون می توانید نمره و نتیجه آزمون خود را مشاهده نمائید.

برای شرکت در این آزمون ها روی خط مربوط به هر آزمون کلیک کنید

 

 

درس1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeolDQFIWGNQIfTIWP6V0VjHx2VoqBWnxhqh1vvVOWmVnxxCw/viewform?usp=sf_link

درس2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJymNR0LxhTi-BSxrR9h8VOoDuPLpT0ff5_sHgLVu54lCszQ/viewform?usp=sf_link

درس3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCRD9spzb8EE9uG2uVPgSd8YY5Fc6wdT5-2KU6wynvhl5EA/viewform?usp=sf_link

درس4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOP0uTLWV_-YiepqY5mQrSVIckJPScD3xWQdHaO_LKx4VYeg/viewform?usp=sf_link

درس5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4LaPy7WZ96SSxVXRTKI0oqilcDMHsSBdJaEn8mmjxquZZ9g/viewform?usp=sf_link

درس 6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuIGjShiS_IBra7qim5YnOaRQTRi12oh_TqTxyq9kuWKat8Q/viewform?usp=sf_link

درس7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEv_lFFRMAAKcdDzgovrcl-M-IFWbwZov3VeaZqc6pzVll6g/viewform?usp=sf_link

درس8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpbIaWlbCmxQxfzWMRlO_tOpl3IeSnnQyD0YCdirZiukO5lw/viewform?usp=sf_link

درس9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm1r5IcBngDLb1jXgnvqe6-kILzoQzBOT-3UeFg3XwOpa9_A/viewform?usp=sf_link

درس10

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZLRCMt66Cc-zi_MoyJvcGohUR8E69A6QZesPSF8iF1Wmxbg/viewform?usp=sf_link

درس11

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecQxTnj-hJrSDY26TXTt8nTvyLWkA0xE5uOYrs5BEFa0S3uQ/viewform?usp=sf_link

 

درس12

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUcg8HnX_PQMpMJQFKAq7rdlU1OPCiXwyGBzsvB5LssYhfaQ/viewform?usp=sf_link