اسناد و بخش ها

در جهت اجرایی‌شدن کد برنامه (4/3) مصوبه ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش و بخشنامه وزارتی شماره 70873 در راه‌اندازی حوزه‌های علوم اسلامی دانش‌آموزان و ارتقاء کمّی پیش‌حوزوی معارف اسلامی، برآنیم که مدارسی را در سطح مناطق 1 و 4 و 15 و 7 تهران به صورت نمونه اجرا نموده و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته بتوانیم نتایج خوبی در این زمینه در سطح آموزش و پرورش و در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حاصل نمائیم.