تقریرات

تقریر به معنای بازنویسی مطالب فهمیده شده از تدریس استاد و معلم  می باشد

تقریرنوشتن، باعث یادگیری بهتر و فهم بیشتر مطالب می شود و قدرت ارائه مطلب و آموختن را نیز در انسان بالا می برد. تقریر نویسی همچون تدریس میتواند بیش از 90 درصد باعث یادگیری گردد و اشکالات یادگیری که خود انسان هم در نگاه اولیه متوجه آنها نیست برایش معلوم کند.

تقریرات که جمع تقریر است به معنای تقریرهایی است که توسط طلبه ها و دانشجویان از درس استاد پس از اتمام درس ایشان نوشته شده است و در اختیار دیگران قرار می گیرد.

هرچه شاگرد قویتر باشد تقریر بهتر و کم نقص تری از درس استاد می نویسد..