سوال و پاورپوینت و خلاصه دین و زندگی دهم و یازدهم و دوازدهم

در اینجا خلاصه دروس  دین و زندگی ارائه و درآینده سئوال و پاورپوینت و آموزش تصویری و …  آنها نیز ارائه خواهد شد

 

 

خلاصه مطالب کتاب دین و زندگی دهم انسانی و عمومی آماده شده توسط دبیر محترم جناب آقای حامد محمدی
 

درس سوم دین و زندگی دهم عمومی

درس سوم دین و زندگی دهم انسانی

درس چهارم دین زندگی دهم انسانی

درس چهارم دهم عمومی دین و زندگی

درس پنجم دهم انسانی دین و زندگی
درس ٦ عمومی دهم

درس ٦ انسانی دهم

درس٧ انسانی دهم

درس 8 دهم عمومی

درس 8 دهم انسانی

درس 9 دهم عمومی

درس 9 دهم انسانی
درس 10 دهم انسانی

درس 11 دهم انسانی

14 دهم انسانی

13 دهم انسانی

12 دهم عمومی

12 دهم انسانی

11 دهم عمومی

10 دهم عمومی

 

 

 

خلاصه مطالب کتاب دین و زندگی یازدهم انسانی و عمومی

درس 1 یازدهم انسانی

درس 1 یازدهم عمومی

درس دوم دین و زندگی یازدهم عمومی
درس دوم دین و زندگی یازدهم انسانی

درس 2 یازدهم انسانی

درس 3 یازدهم انسانی

درس سوم یازدهم عمومی دین و زندگی

درس سوم دین و زندگی یازدهم انسانی
درس چهارم یازدهم انسانی دین و زندگی

درس 4عمومی یازدهم

درس ٥ عمومی یازدهم

درس ٥ انسانی ١١

درس ٦ عمومی یازدهم

درس ٦ انسانی یازدهم

درس ٧ انسانی یازدهم

درس 7 یازدهم عمومی

درس 8 یازدهم عمومی

درس ٨ انسانی یازدهم

درس 9 یازدهم عمومی
درس 9 یازدهم انسانی
درس 10 یازدهم انسانی

درس دینی انسانی 11

درس 11 یازدهم انسانی

درس 12 یازدهم انسانی
درس 13 یازدهم انسانی

10 یازدهم عمومی

11 یازدهم عمومی

18 یازدهم انسانی

17 یازدهم انسانی

16 یازدهم انسانی

14 یازدهم انسانی

 

پاسخنامه دین و زندگی یازدهم انسانی دی 1397

 

 

 

 

 

 

 

سوال و آزمون های دین وزندگی دهم و یازدهم

ترم اول ١١

ترم ١ یازدهم

پاسخنامه دین و زندگی یازدهم عمومی نیمسال اول

پاسخنامه دین و زندگی یازدهم انسانی دی

پاسخنامه دین و زندگی دهم نیمسال اول

پاسخنامه آزمون دین و زندگی دهم عمومی دی

پاسخنامه آزمون دین و زندگی دهم علوم انسانی دی

 

 

ده سوال کتاب دهم و یازدهم دین و زندگی

 

ده سوال کتاب دهم دین و زندگی

ده سوال کتاب یازدهم دین و زندگی

 

 

 

 

درسنامه و خلاصه دین و زندگی یازدهم/ علوم انسانی

@mobineduch / کانال آموزشی مُبین/ حامد محمدی دبیر دین و زندگی

درس سومآخرین پیامبر

وَ لکِن رَسولَ اللّهِ وَ خاتَمَ « . معرفی می کند » خاتم النبیین « خداوند در قرآن کریم، پیامبر اکرم را

بلکه او فرستاده خدا و پایان بخش پیامبران است.( پیامبر اکرم )ص( نیز در اجتماعات ( » النَّبِیّینَ

مختلف، خود را به عنوان آخرین پیامبر الهی )علت( معرفی می کرد تا پس از ایشان، کسی ادّعای

پیامبری نکند )معلول(، یا اگر ادّعا کرد، مردم فریب او را نخورند )معلول( و بدانند که او پیامبر

واقعی نیست.

پیام آیه: اعلان ختم نبوت پیامبران با حضرت محمد )ص(/ مقابله با مدعیان دروغین نبوت/ الهی

بودن دعوت پیامبر.

عوامل ختم نبوت

از آنجا که خداوند پیامبران را می فرستد، و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان

تشخیص می دهد، تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست؛ زیرا اوست که دقیقاً می داند عوامل ختم

نبوت فراهم شده، یا نه. بنابراین، با توجه به اعلام ختم نبوت در زمان حضرت محمد)ص(، در می

یابیم که عوامل بی نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است.

1 –آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی: پایین بودن سطح درک انسان ها و عدم

توانایی آنان در گرفتن برنامه کامل زندگی از عوامل تجدید نبوت ها بود. در واقع، انسان ها وارد

دوره ای شده بودند که می توانستند با تفکر در برنامه ارسال شده از سوی خدا، نیازهای هدایتی

خود را در طول زمان های مختلف پاسخ دهند و در هر دوره ای به معارف جدیدتر و عمیق تری

دست یابند.

2 –حفظ قرآن کریم از تحریف: با تلاش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که

پیامبر اکرم)ص( در جمع آوری و حفظ قرآن داشت، این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای

بر آن افزوده یا از آن کم نگردید.

3 –وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم)ص( : تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که

مسئولیت های پیامبر، به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت.

نداشته باشد.

4 –پویایی و روزآمد بودن دین اسلام: دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به همه

سؤال ها و نیازهای انسان ها در همه مکان ها و زمان ها پاسخ دهد. دین اسلام ویژگی هایی دارد

که می تواند پاسخگوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد. الف( توجه به نیازهای متغیر، در

عین توجه به نیازهای ثابت: انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد: نیازهای ثابت

مانند نیاز به امنیت، عدالت، داد و ستد و ازدواج و … . دین اسلام برای هر کدام از این نیازها قوانین

ثابت و مشخصی دارد. دسته دیگر، نیازهای متغیر هستند که از درون همین نیازهای ثابت پدید

می آیند؛ یعنی، انسان ها با گذشت زمان برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت خود، از روش ها و شیوه

های مختلف و متغیری استفاده می کنند. مثلاً داد و ستد یک نیاز ثابت است؛ اما شیوه و چگونگی

داد و ستد ممکن است در هر زمان تغییر کند. معارف اسلامی به گونه ای است که متخصصان دین

می توانند از درون آن با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده، قوانین مورد نیاز جامعه درباره

بانکداری، اسکناس، خرید و استفاده از سلاح های جدید را استخراج کنند و در اختیار مردم قرار

دهند.

ب( وجود قوانین تنظیم کننده: در اسلام دسته ای از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات

اسلامی خاصیت انطباق و تحرک داده است. این قواعد بر همه احکام و مقررات اسلامی تسلط دارند.

لاضَرَرَ و لاضِرارَ فِی الاسلام؛ اسلام با ضرر دیدن و ضرر « : به طور مثال پیامبر اکرم فرموده است

این سخن به صورت یک قاعده درآمده و بسیاری از مقررات اسلامی را مانند ». رساندن مخالف است

بازرسان عالی کنترل می کند. مثال روزه ماه رمضان و استثائات مد نظر در آن. بنابراین، بر اساس

عواملی که بیان شد، آخرین پیامبر الهی، کامل ترین و شایسته ترین برنامه را برای هدایت تمامی

انسان ها، در همه زمان ها به مردم معرفی نمود و دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.

شعر )یکی خط است ز اول تا به آخر/ بر او خلق جهان گشته مسافر( اشاره به ختم نبوت و عوامل

آن دارد.

وظیفۀ پیروان پیامبران گذشته

خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن به اسلام تعبیر می

شود. هر پیامبری که می آمد، به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأکید می کرد.

بنابراین، وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین

پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از دستورات

پیامبران گذشته است. امروزه به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد که بتوان

گفت محتوای آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده اند و با اطمینان

خاطر بتوان از آن پیروی کرد. بنابراین، تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت

و (» وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ اِلسلامِ دینًا فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرینَ « : برساند اسلام است

هر کس که دینى جز اسلام اختیار کند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران

خواهد بود.(

پیام آیه: نپذیرفتن دین اسلام)علت( زیان در آخرت)معلول( را در پی دارد/ اشاره به قیامت/ نفی ابد

نسبت به سایر ادیان)لن(/ ارتباط با آیه دین نزد خداوند اسلام است/ اشاره به برتری اسلام بر سایر

ادیان/ ارتباط با سوره عصر/ اشاره به قدرت اختیار.

پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند

و هر کدام مطالب سال قبل را تکمیل می کنند. آنان همه یک برنامه و هدف مشخص را دنبال و

همه یکدیگر را تأیید کرده اند. بنابراین، اگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد، در واقع به

« : تمام پیامبران سابق نیز ایمان آورده است. همان طور که خداوند به مسلمانان دستور داده است

قولوا آمَنّا بِاللهِ وَ ما اُنزِلَ اِلَینا وَ ما اُنزِلَ اِلى اِبراهیمَ وَ اِسماعیلَ وَ اسِحاقَ وَ یَعقوبَ وَ الاَسباطِ وَ ما

بگویید: ( » اُوتِیَ موسى وَ عیسى وَ ما اُوتیَ النَّبِیّونَ مِن رَبهِم لا نُفَرِّقُ بَینَ اَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَه مُسلِمونَ

ما به خدا، و به آنچه بر ما نازل شده ایمان آوردیم و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب

و پیامبرانی }از نسل یعقوب{ نازل شده، و به آنچه به موسى و عیسى داده شده، و به آنچه به همه

پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده، میان هیچ یک از ایشان فرق نمى گذاریم؛ و در برابر او

تسلیم هستیم.(

پیام آیه: مخاطب مسلمانان/ 4 فرمان آمده است)ایمان به خدا، ایمان به انبیا، عدم فرق بین انبیا،

تسلیم امر خداوند(/ مسلمان و هدایت شده کسی است که به 4 فرمان عمل کند/دین الهی واحد

است/ یکسان بودن وحی الهی به انبیا/ ارتباط با آیات تدبر درس دو/ ارتباط با آیه درس قبل)اِنّا

اَوحَینا اِلَیکَ کَما اَوحَینا اِلی نوحٍ وَ النَّبِیّینَ مِن بَعدِه ی(/ دین نزد خداوند واحد است.

ممکن است پیروان پیامبران گذشته از آمدن پیامبر جدید آگاه نشوند؛ چنین افرادی نزد خداوند

عذر دارند و اگر مطابق دین خود عمل کرده باشند، پاداش خود را می گیرند. همچنین اگر کسانی

دست به تحقیق و جست وجو بزنند، اما نتوانند به حقانیت دین جدید پی ببرند، عذرشان نزد خداوند

پذیرفته است و مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. البته خداوند از قلب و درون همه آگاه است و میان

کسانی که حقیقت را درک کرده اند، اما به خاطر امیال دنیوی از آن پیروی نمی کنند و کسانی که

با همه زحمتی که کشیده اند، حقیقت را نیافته اند (که معمولاً تعدادشان بسیار اندک است)، فرق

می گذارد و گروه دوم را مؤاخذه نخواهد کرد.

حفظ قرآن کریم

از تحریف

آمادگی جامعۀ

بشری برای

دریافت برنامۀ

کامل زندگی

وجود امام معصوم

پس از پیامبر

اکرم

پویایی و روزآمد

بودن دین اسلام__

 

 

 

 

 

 

ده تا سوال دین و زندگی کتاب دهم

 

1 کاملترین تعبیر درباره ی زندگی بخاطر خدا در کدام آیه بیان شده است؟

1( وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَالاِنسَ اِلّا لِیَعبُدونِ

2( وَ ما خَلَقنَا السَّماواتِ وَ الاَرضَ وَ ما بَینَهُما لاعِبینَ ما خَلَقناهُما الّا بالحَقِّ

3( قُل اِنَّ صلاتی و نُسُکی وِ مَحیایَ وَ مَماتی لِلّهِ رَبِّ العالَمینِ

4( مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَِعندَ اللِِّه ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَِة

2 کدام یک از آیات زیر با این بیت شعر ارتباط مفهومی دارد:

» ؟ ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شِکَرسازد؟ خوبیّ قمر بهتر یا آنکه قمر سازد «

1( وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَالاِنسَ اِلّا لِیَعبُدونِ

2( وَ ما خَلَقنَا السَّماواتِ وَ الاَرضَ وَ ما بَینَهُما لاعِبینَ ما خَلَقناهُما الّا بالحَقِّ

3( قُل اِنَّ صلاتی و نُسُکی وِ مَحیایَ وَ مَماتی لِلّهِ رَبِّ العالَمینِ

4( مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَِعندَ اللِِّه ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَِة

3 تعبیر قرآنی برای کسانی که به هدفی بالاتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند چیست؟

1( وَ ما خَلَقنَا السَّماواتِ وَ الاَرضَ وَ ما بَینَهُما لاعِبینَ

2( ما خَلَقنا هُما الّا بالحَقِّ

3( اینان به حیات دنیوی راضی شده اند و به آن آرام گرفته اند.

4( اینان از بندگی حقیقی دور افتاده اند.

4 علت این که انسان شایسته دریافت لطف و رحمت ویژه خداوند قرار می گیرد و به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت می رسد چیست؟

1( وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَالاِنسَ اِلّا لِیَعبُدونِ

2( قُل اِنَّ صلاتی و نُسُکی وِ مَحیایَ وَ مَماتی لِلّهِ رَبِّ العالَمینِ

3( وَ ما خَلَقنَا السَّماواتِ وَ الاَرضَ وَ ما بَینَهُما لاعِبینَ ما خَلَقناهُما الّا بالحَقِّ

4( مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَِعندَ اللِِّه ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَِة

5 کدام بیت شعر با این آیه ارتباط مفهومی ندارد:

مَن « کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَِعندَ اللِِّه ثَوابُ الدُّنیا وَ » الآخِرَِة

1( ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟ یا آنکه برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟

2( ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟

3( ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شِکَرسازد؟ خوبیّ قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟

4( ذات نایافته از هستی بخش چون تواند که شود هستی بخش

6 کدام گزینه به ترتیب اولین تفاوت و دومین تفاوت بین انسان و حیوانات و گیاهان را در رسیدن به هدف بیان کرده است؟

1( انسان هدف خود را انتخاب می کند ولی گیاهان به صورت غریزی و حیوانات بصورت طبیعی به

سوی هدف حرکت می کنند انسان بی نهایت طلب است ولی حیوانات و گیاهان محدود اند.

2( انسان هدف خود رابصورت انتخابی تعیین می کند ولی گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات

بصورت غریزی به سوی هدف حرکت می کنند انسان بی نهایت طلب است ولی حیوانات و گیاهان

هدفشان محدود است.

3( انسان بی نهایت طلب است ولی حیوانات و گیاهان هدفشان محدوداند انسان هدف خود را

انتخاب می کند ولی گیاهان به صورت غریزی و حیوانات بصورت طبیعی به سوی هدف حرکت می

کنند.

4( انسان بی نهایت طلب است ولی حیوانات و گیاهان هدفشان محدود است انسان هدف خود را

انتخاب می کند ولی گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات بصورت غریزی به سوی هدف حرکت می

کنند.

7 پاسخ کدام سؤال برای ما انسان ها بسیار مهم و حیاتی است و علت آن چیست؟

1( ما برای چه آفریده شده ایم ، هدف از زندگی چیست علت آن این است که در صورت ندانستن

هدف این خطر وجود دارد که زندگی خود را صرف کارهایی کنیم که برای آن خلق نشده ایم.

2( ما باید چگونه زندگی کنیم علت آن این است که در صورت ندانستن هدف این خطر وجود

دارد که زندگی خود را صرف کارهایی کنیم که برای آن خلق نشده ایم.

3( ما برای چه آفریده شده ایم ، هدف از زندگی چیست زیرا این خطر وجود دارد که به سعادت

جهان نرسیم.

4( ما باید چگونه زندگی کنیم زیرا این خطر وجود دارد که به سعادت آخرت نرسیم.

8 کدام گزینه به یک تیتر و چند نشان اشاره دارد ؟

11 ( وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَالاِنسَ اِلّا لِیَعبُدونِ

2( وَ ما خَلَقنَا السَّماواتِ وَ الاَرضَ وَ ما بَینَهُما لاعِبینَ ما خَلَقناهُما الّا بالحَقِّ

3( قُل اِنَّ صلاتی و نُسُکی وِ مَحیایَ وَ مَماتی لِلّهِ رَبِّ العالَمینِ

4( مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَِعندَ اللِِّه ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَِة

9 منظور از یک تیر و چند نشان هست ، چیست و چه افرادی بیشتر این کار را می کنند و کدام آیه به این موضوع اشاره دارد؟

1( دقت در هدف های اصلی افراد زیرک مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَِعندَ اللِِّه ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَِة

2( دقت در هدف های اصلی و فرعی افراد مؤمن وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَالاِنسَ اِلّا لِیَعبُدونِ

3(دقت در هدف های اصلی و فرعی افراد زیرک وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَالاِنسَ اِلّا لِیَعبُدونِ

4( دقت در هدف های اصلی و فرعی افراد زیرک مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَِعندَ اللِِّه ثَوابُ الدُّنیا

وَ الآخِرَِة

11 درباره ی هدف های اصلی و فرعی کدام گزینه صحیح است؟

1( هدف های اصلی خوبند و برای زندگی ما ضروری هستند وهدف های فرعی خوب نیستند اما

برای زندگی ما ضروری هستند.

2( هم هدف های اصلی و هم هدف های فرعی هر دو خوبند ولی فقط هدف های اصلی برای زندگی

ما ضروری هستند.

3( هیچکدام از اهداف برای زندگی ما ضروری نیستند ولی گاهی خوب می شوند.

4( هر دو هدف خوبند و برای زندگی ماضروری هستند.

 

 

پاسخ های تشریحی سوالات دین و زندگی  دهم

سؤال 1 جواب گزینه 3

با توجه به صفحه 17 کتاب خط آخر و صفحه 18 کتاب خط اول و دوم علت دقیقتر آن این است

چون در این آیه بیان شده است بگو نماز من و تمام اعمالم و زندگی و مرگم برای خداست مخصوصاً

آن کلمه ی نُسُکی تمام اعمالم یعنی کاملترین تعبیر درباره ی کل زندگی بخاطر خداست.

سؤال 2 جواب گزینه 4

مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَِعندَ اللِِّه ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَِة علت آن در صفحه 21 خط 1 و 2 و خط اول

شعر که در شعر گفته شده سازنده شکر بهتر است یعنی خدا بهتر است یعنی اگر هدف فرعی را

انتخاب کنیم به هدف نمی رسیم باید هدف اصلی را انتخاب کنیم یعنی خدا ، در آیه هم بیان شده

است که اگر دنیا را می خواهید دنبال خدا باشید که هم دنیاست و هم آخرت.

سؤال 3 جواب گزینه 3

اینان به حیات دنیوی راضی شده اند به آن آرام گرفته اند. علت آن صفحه 19 خط 1 و 2 تعبیر آیه

قرآنی در این صفحه آمده است.

سؤال 4 جواب گزینه 1

یعنی وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَالاِنسَ اِلّا لِیَعبُدونِ با توجه به صفحه 18 خط آخرکه جواب سؤال می شود

بندگی و در در آیه اول یعنی عبادت جن و انس به بندگی اشاره می کند.

سؤال 5 جواب گزینه 4

در سه بیت گزینه یک و دو و سوم دارد می گوید خدا بهتر است یعنی ثواب دنیا و ثواب آخرت پیش

خدا هست هر سه با آن آیه ارتباط مفهومی دارد اما در گزینه 4 به نیازمندی ما به خدا در مرحله

پیدایش اشاره دارد که این شعر از درس اول کلاس دوازدهم و سؤال ترکیبی است اما با توجه به

درس اول کتاب دهم می توانیم جواب بدهیم چون 3 گزینه در این درس هست و ارتباط دارد.

سؤال 6 جواب گزینه 2

انسان انتخابی حیوان غریزی و گیاهان طبیعی این اولین تفاوت و دومین تفاوت این است که انسان

بی نهایت طلب است حیوانات و گیاهان محدود هستند.

سؤال 7 جواب گزینه 1

با توجه به صفحه 14 پاراگراف دوم زیر ستاره ها یعنی خط 6 و 7 و 8 چون بیان کرده است زیرا این

خطر وجود دارد یعنی همان علت را می گویند ، یعنی علت این است اگر هدف را ندانیم زندگی خود

را صرف کار هایی می کنیم که برای آن آفریده نشده ایم.

سؤال 8 جواب گزینه 4

یک تیر و چند نشان می گوید خدا را به عنوان برترین هدف اصلی انتخاب کنیم که هم به دنیا

برسیم هم به آخرت، دو نشان برسیم. جواب گزینه 4 بیان کرده است ثواب هم دنیا و هم آخرت

طبق تیتر صفحه 19 و آیه صفحه 21

سؤال 9 جواب گزینه 4

یک تیر و چند نشان یعنی هم هدف اصلی هم فرعی بعد افراد زیرک نه مؤمن پس گزینه 1 و 2

غلط هستند یا 3 و 4هست که آیه در آن دنیا و آخرت هست مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَِعندَ اللِِّه

ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَِة که آیه ای است که در صفحه 21 آماده است.

سؤال 11 جواب گزینه 4

با توجه به صفحه 16 سه خط آخر کتاب هر دو خوب و هر دو ضروری است.__

 

 

 

 

 

 

سئوال کتاب دین و زندگی یازدهم

 

 

1 حدیث شریف امام سجاد)ع( : خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای ، مربوط به کدام یک از نیاز های انسان است؟

1( شناخت هدف زندگی 2( درک آینده خویش

3( کشف راه درست زندگی 4( چگونه زیستن

جواب گزینه ی 1

چون بیان کرده ایام زندگی برای همان چیز یعنی همان هدف مربوط به شناخت هدف زندگی

است.

َ«: 2وَالعصر ، اِنَّ الانسانَ لَفی خُسر ، اِلَّا الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصَالحاتِ وَ تَواصَوا بِالحَقِّ و » تواصَوا بِالصَّبر  آیه شریفه مربوط به کدام یک از نیاز های انسان است؟

1( شناخت هدف زندگی 2( درک آینده خویش

3( کشف راه درست زندگی 4( چرا زیستن

جواب گزینه ی 3

چون بیان می دارد راه صحیح زندگی این است عمل صالح انجام بدهیم و سفارش به حق کنیم.

3 خسران زدگی در زندگی شامل کدام دسته از انسان می شود؟

1( الَّذینَ آمَنوا 2( عَمِلوا الصَالحاتِ

3( الَّذینَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تواصَوا بِالصَّبر 4( الَّذینَ کَفروا

جواب گزینه 4

الَّذینَ کَفروا در سوره والعصر بیان نشده است.

4 شعر روزها فکرمن این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا می روم آخر ننمایی وطنم» با کدام یک از جملات زیر ارتباط معنایی دارد؟

1( انسان برای چه زندگی میکند

2( زاد و توشه ی سفر به جهان دیگر چیست

3( دغدغه ی انسان های فکور و خردمند

4( چگونه زیستن

جواب گزینه 2

زاد و توشه سفر به جهان دیگر چیست یعنی نیاز درک آینده ی

5 کدام یک از معصومین خطاب به هشام می فرماید : کسی که عقلش کاملتر است رتبه اش دردنیا و آخرت بالاتر است و این سخن مربوط به برتری کدام حجت است؟

1( امام کاظم)ع( حجت ظاهر 2( امام کاظم)ع( حجت باطن

3( امام صادق)ع( حجت ظاهر 4( امام صادق)ع( حجت باطن

جواب گزینه 2

امام کاظم حجت باطن یعنی عقل

6 علت ارسال پیامبران مبشر و منذر چیست؟

1( اِنَّ الانسانَ لَفی خُسر 2( تَواصَوا بِالحَقِّ

3( لئَلّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّه حُجَّةً 4( استجیبوا لِلّهِ وَ لِلرَسول

جواب گزینه 3

لئَلّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّه حُجَّةً )تا مردم در مقابل خدا دست آویز و بهانه ای نداشته باشند(

« : 7 شعر مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه بردن به کار» با کدام یک از آیات زیر ارتباط مفهومی دارد؟

1( رُسُلً مُبَشِّرینَ وَ مُنِذرینَ

2( لئَلّا یَکُونَ للنَّاسِ عَلَی اللّه حُجَّةً

3( اِنَّ الانسانَ لَفی خُسر

4( استَجِیبوا لِلهِ و لِلرَّسولِ

جواب ________________گزینه 3

اِنَّ الانسانَ لَفی خُسر و شعر هر دو به نیاز سوم یعنی کشف درست راه زندگی اشاره می کند.

8 عبارت پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است مربوط به کدام قسمت ویژگیهای نیاز های اساسی است؟

1( پاسخ باید جامع باشد 2( پاسخ باید کامل باشد

3( پاسخ باید همه جانبه باشد 4( پاسخ باید کاملاً درست باشد

جواب گزینه 4

جواب طبق صفحه 14 کتاب جدید قسمت الف باید پاسخ گزینه 4 یعنی پاسخ باید کاملاً درست

باشد.

9 عبارت استَجِیبوا لِلهِ و لِلرَّسولِ خطاب به چه کسانی است و پیام آن عبارت چیست؟

1( یا اَیُّه ا الَّذِینَ آم نُوا دین زندگی بخش است

2( یا اَیُّه ا المسلمون دین زندگی بخش است

3( یا اَیُّه ا المومنون اجابت دعوت خدا

4(یا اَیُّه ا المسلمون اجابت دعوت خدا

جواب گزینه 1

گزینه ی 1 با توجه به آیه ی ابتدای درس که ازکسانی که ایمان آوردند میخواهد دعوت خدا و رسول را اجابت کنند وقتی آن ها را به چیزی می خواند که به آن ها حیات می بخشد.

11 پیامبرانی که برای قطع بهانه ارسال شده اند چه ویژگی دارند و امام صادق علت ارسال پیامبرانرا چه می داند ؟

1( صادق و صبور ایمان به پیامبران

2( مبشّر و منذر ایمان به پیامبران

3( صادق و صبور تعقل در پیام الهی

4( مبشّر و منذر تعقل در پیام الهی

جواب گزینه 4