شورای اجرایی

شورای اجرایی متشکل از تیمی از طلاب حوزه های علمیه امیرالمومنین (ع)  امام خمینی (ره) و سه موسسه تبلیغی و برخی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی می باشند که در این راه به ما همیاری می رسانند.

 

 

majazi