صوت روخوانی ترتیل درس های قرآن نهم دبیرستان با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی ترتیل درس های قرآن نهم دبیرستان با صدای استاد پرهیزکار تقدیم دانش آموزان نهمی می گردد. صفحات کتاب و محل قرائت نمایش داده می شود

صوت روخوانی قرآن نهم درس 1 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 2 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 3 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 4 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 5 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 6 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 7 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 8 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 9 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 10 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 11 با صدای استاد پرهیزکار