صوت روخوانی درس های قرآن نهم با صدای استاد پرهیزکار

باسمه تعالی صوت روخوانی درس های قرآن نهم با صدای استاد پرهیزکار همراه با نمایش صفحات کتاب و محل دقیق قرائت خدمت دانش آموزان نهمی ارائه می کردد

صوت روخوانی قرآن نهم درس 1 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 2 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 3 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 4 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 5 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 6 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 7 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 8 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 9 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 10 با صدای استاد پرهیزکار

صوت روخوانی قرآن نهم درس 11 با صدای استاد پرهیزکار