سبک زندگی و مباحث اجتماعی

 

ما به عنوان یک مسلمان بایستی سبک و شیوه زندگی خاص مسلمانان را داشته باشیم و از شباهت پیدا کردن (تشبُّه) به کافران و نامسلمانان پرهیز کنیم و آنان را الگوی خود قرار ندهیم.

برخی از قواعد و احکام و دستورات دینی ما نیز به این مطلب اشاره  دارد برخی از این سبک های زندگی واجب و لازم است که در احکام بدانها اشاره شده است و برخی نیز جزء مستحبات و فرهنگ ما مسلمانان محسوب می شود .ما در اینجا سعی می کنیم به تدریج برخی از سبک های زندگی مسلمانی را اشاره نموده و در این راستا فرهنگ سازی کنیم.

 

 

 

منبع:

http://ahlolbait.com/media/15048/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

 

 

 

عوامل افزایش رزق و روزی