مراکز حوزه

گزارشی مختصر از فعالیتهای حوزه دانش آموزی در سال تحصیلی 97 -98