مطالب مهم قرآن هفتم

با سلام خدمت د انش آموزان عزیز هفتم
در مورد آزمون قرآن ترم دوم توجه داشته باشید از درس های 1 تا 6 فقط 3 نمره سئوال خواهد آمد و 7 نمره از درس های 7 تا 12 می باشد (یعنی از نیمه اول کتاب فقط سه نمره از ده نمره می آید)
نکته دوم اینکه: ‌همه لغت ها و عبارات (فعالیت اول و دوم) را بخوانید و حفظ کنید.
در مورد قسمت انس با قرآن در خانه؛ بیشتر سئوالات از قسمتهای مهم زیر می آید.
ص 14 س 2و3
ص18 س 3 و4
ص23 س3
ص27 س  3 و آخری
ص 33 س 2و3
ص 37 س 1 و 3
ص42 مهم است
ص 43 س 2 و آخری
ص 46 س 2
ص 51 س 2 و 4 و5
ص 54 س 1
ص 59 س 3 و 4
ص 62 س 4
ص67 س 1
ص 70 س 1 و4
ص 75 س 3 و 5
ص 78 س 2 و 3 دومی (لا یغادر …)
ص 83 س 3
ص  86 س2
ص 91 س 4 و 7
ص 94 س 5
ص 99 س 5
ص 102 س 2ـ
ص 107 س 1و 3
ص 110 س 1و2
ص 35 کل صفحه مهم است
ص 85 فعالیت سوم مهم است