منطقه 15 تهران

 

 

در صورتی که مدرسه یا مجموعه ای درخواست مجوز جهت تشکیل حوزه دانش آموزی را دارد پس از مطالعه قسمت آموزش همین سایت ؛ به مسئول قرآن و نماز منطقه 15 آموزش و پرورش مراجعه نموده و درخواست خود را اعلام دارد ضمنا درخواست مکتوب خود را نیز در همین سایت به همراه تلفن و ایمیل خود در بخش زیر ثبت نمائید