موشن گرافی آموزش عقاید سری 2

 

 

باسمه تعالی

لیست آموزش و موشن گرافی عقاید مجموعه ایمان

سری 2 دوم

سری

 

 

28        از كجا معلوم واجب الوجودي كه برهان امكان و وجوب اثبات ميكند همان خدايي باشد كه اديان ميگويند؟

29        آيا ممكن نيست چند واجب الوجود و خدا در عالم وجود داشته باشد؟

30        چرا بايد فقط يك خدا در عالم وجود داشته باشد؟

31        آيا خدا از چند جزء تركيب شده؛‌ و يا اينكه خدا وجودي بسيط دارد؟

32        چرا خدا ،‌ جسم و از جنس ماده نيست؟

33        آيا خدا ،‌ فقط در يك بُعد واجب است يا در همه ي ابعاد واجب است؟

34        آيا چيزي به نام شانس در عالم وجود دارد؟

35        آيا ممكن است چيزي كه وجودش از خودش نيست، بر اثر اتفاق ، و كاملاً تصادفي به وجود بيايد؟

36        خدا چند نوع صفت دارد؟ آيا اساساً صفات خدا با يكديگر تفاوت دارند؟

37        باتوجه به آنكه براي صدق كردن صفات فعلي بر خدا ،بايد موجود ديگري باشد،آيا خدا به آن موجود نياز دارد؟

38        علم خدا چه نوعي از انواع علم است؟

39        چرا خدا به ذات خودش علم حضوری دارد؟

40        آیا انسانها مجبور به گناه کردن هستند؟

41        از كجا معلوم كه خالق عالم همان واجب الوجود ، و مانند واجب الوجود، يكي باشد؟

42        چگونه خدايي كه اينهمه كمالات دارد،اينهمه شر، بدي، سختي و مشكل را در عالم بوجود آورده است؟

43        آيا در عالم ، وجود اصالت دارد يا ماهيت ؟

44        چرا خدا جهان را با شر و اتفاقات بد در آن خلق کرده است؟ اصلاً آيا خلق شدن عالم بدون شرور ممكن است؟

45        چرا خدا با اينكه مي دانست در عالم ، شر و بدي وجود دارد ، آن را خلق كرد؟

46        آيا خدا براي عالم بودن ، به موجودات عالم و آگاهي از تغييرات آنها نياز دارد؟

47        چگونه قبل از اينكه موجودي به وجود بيايد، خدا به آن موجود علم دارد؟

48        خدا چگونه به همه ي موجودات عالم بعد از به وجود آمدنشان علم دارد؟

49        آيا خدا نيز مانند مهندس و مخترع ذهن و عقل دارد و با استفاده از اينها به موجودات ، علم پيدا مي كند؟

50        بااينكه خدا به موجودات مادي علم دارد،واين موجودات دائماً درحال تغييرند،آيا علم خدا نيز تغيير میکند؟

51        باتوجه به اينكه خدا به موجودات عالم علم دارد،آيا تغییر کردن موجودات،سبب تغییر علم خدا و ذاتش میشود؟

52        معناي صفت قدرت چيست؟ چرا خدا قادر است؟

53        قدرت خدا به چه چيزتعلق ميگيرد؟ خدا ميتواند خدايي مانندِخودبيافريند؟خدا ميتواند كره زمين را دريك تخم مرغ جادهد؟

54        خدا چه زماني اراده مي كند كه چيزي در عالم به وجود بيايد؟ اساساً معناي دائم الفيض بودن خدا چيست؟

55        باتوجه به اينكه خدا علت تامه همه موجودات عالم است، آيا در خلق كردن موجودات مجبور است؟

56        آيا ممكن است خدا ، خداي ديگري مانند خود را خلق كند؟

57        آيا خدا موجودي زنده است و حيات دارد؟ اساساً صفت حيّ براي خدا به چه معناست؟

 

 

 

56

 

55

 

54

 

53

 

52

 

51

 

50

 

49

 

48

 

47

 

46

 

45

 

44

 

43

 

42

 

41

 

40

 

39

 

38

 

37

 

36

 

35

 

34

 

33

 

32

 

31

 

30

 

29