نخبگان دینی

 

اینکه نخبه دینی باید دارای چه مشخصاتی باشد خود یک مساله مهمی است که باید با دقت در آیات و روایات آن را بدست آورد

اما آنچه به نظر می رسد حداقل بایستی مشخصات زیر را دارا باشد

دین شناس و عالم به زوایای مختلف دین از لحاظ علمی و اطلاعاتی باشد که به نظر ما شاخه های اصلی علم دینی در طرح زیر نمایان  است

 

دوم داشتن عقاید دینی و عملکرد بر مبنای تفکرات و آموزه های دینی

سوم اهل عبادت و معنویت بودن و اخلاص

چهارم مدارار بامردم و خوش خلقی

پنجم موثربودن در اجتماع و تلاش حل مشکلات مردم و جامعه

ششم تلاش برای جهانی شدن تمدن اسلامی

و  …