📽🎥🎞 فیلم های تدریس پیام های آسمانی پایه هفتم

فیلم های تدریس پیام های آسمانی پایه هفتم از درس 1 تا درس 15 تقدیم دانش آموزان هفتمی می گردد. تدریس هر درس توسط معلم نمونه ، استاد زینلی ارائه شده است.

پیام های آسمانی هفتم درس اولپیام های آسمانی هفتم درس دوم


پیام های آسمانی هفتم درس سوم


پیام های آسمانی هفتم درس چهارم

پیام های آسمانی هفتم درس پنجم


مابقی فیلم ها نیز از لینک های زیر قابل مشاهده است.

پیام های آسمانی هفتم درس ششم

پیام های آسمانی هفتم درس هفتم

پیام های آسمانی هفتم درس هشتم

پیام های آسمانی هفتم درس نهم

پیام های آسمانی هفتم درس دهم

پیام های آسمانی هفتم درس یازدهم

پیام های آسمانی هفتم درس دوازدهم

پیام های آسمانی هفتم درس سیزدهم

پیام های آسمانی هفتم درس چهاردهم

پیام های آسمانی هفتم درس پانزدهم

جهت مشاهده پاورپوینت و سوالات پیام آسمانی هفتم اینجا را کلیک کنید